FAQs Complain Problems

गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ९ गौरीशंकर (टासिनाम)मा विभिन्न स्थानमा इन्सिनेटर निर्माण गरि फोहोर वेवस्थापन गर्ने कामको थालनी |

गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ९ गौरीशंकर (टासिनाम)मा विभिन्न स्थानमा इन्सिनेटर निर्माण गरि फोहोरको वेवस्थापन गर्ने कामको थालनी |गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ९ गौरीशंकर (टासिनाम)मा विभिन्न स्थानमा इन्सिनेटर निर्माण गरि फोहोरको वेवस्थापन गर्ने कामको थालनी |गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ९ गौरीशंकर (टासिनाम)मा विभिन्न स्थानमा इन्सिनेटर निर्माण गरि फोहोरको वेवस्थापन गर्ने कामको थालनी |
गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ९ गौरीशंकर (टासिनाम)मा विभिन्न स्थानमा इन्सिनेटर निर्माण गरि फोहोरको वेवस्थापन गर्ने कामको थालनी |गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ९ गौरीशंकर (टासिनाम)मा विभिन्न स्थानमा इन्सिनेटर निर्माण गरि फोहोरको वेवस्थापन गर्ने कामको थालनी |गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ९ गौरीशंकर (टासिनाम)मा विभिन्न स्थानमा इन्सिनेटर निर्माण गरि फोहोरको वेवस्थापन गर्ने कामको थालनी |
गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ९ गौरीशंकर (टासिनाम)मा विभिन्न स्थानमा इन्सिनेटर निर्माण गरि फोहोरको वेवस्थापन गर्ने कामको थालनी |

गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ९ गौरीशंकर (टासिनाम)मा पर्यटन वर्ष २०२० को पूर्व तयारीमा च्छोरोल्पा हिमताल पदमार्गमा भएका फोहोरहरु लाई स्वोच्छ र सफा राखी बिभिन्न  स्थानमा इन्सिनेटर निर्माण गरि फोहोर वेवस्थापन गर्ने कामको थालनी भएको छ |

आर्थिक वर्ष: